Šta je preduzetništvo?

Većina ljudi smatra da bi mogla da objasni šta je preduzetništvo i ko su preduzetnici. U Srbiji je situacija takva da većina ljudi ima i neka vrednostna (na žalost često negativna) ubeđenja o preduzetništvu i preduzetnicima. Međutim, kada se malo zagrebe po površini toga što ljudi misle da znaju, vidi se da su znanja i stavovi površni.

Pojam preduzetništva je relativno lako definisati, ali fenomen preduzetništva ipak zahteva malo više prostora i puno više pažnje, posebno među mladima i u društvu u kome je problem nezaposlenosti ogroman, a verovatnoća da će taj problem biti rešen, veoma niska.

Preduzetništvo se najuže može definisati u kontekstu pokretanja i vođenja biznisa, međutim da bi se razumeo ceo fenomen preduzetništva, potrebno je krenuti od konteksta ljudi koji se preduzetništvom bave. U njihovoj psihologiji se nalazi izvorište preduzetništva.

Ne postoji jedinstvena definicija preduzetništva.

U tom užem smislu, preduzetništvo je proces pokretanja novog biznisa – kapacitet i spremnost da se razvija, organizuje i upravlja poslovnim poduhvatom, sa svim rizicima i izazovima koje to nosi sa sobom, u nameri da se napravi profit. Preduzetništvo se može posmatrati i kao ekspoloatisanje ili iskorišćavanje poslovnih prilika koje postoje na tržištu ili koje su nastale kao posledica inovacija, tehnoloških ili društvenih promena.

Preduzetništvo se tiče kreiranja novih vrednosti, pronalaženja prilika i identifikovanja problema na postojećim ili novim tržištima, rešavanja tih problema na inovativan način.

Preduzetništvo predstavlja razvijanje novog biznisa od trenutka kad je sve samo na nivou ideje, pa do trenutka kada on predstavlja profitabilnu fimu. Verovatno lakši deo u preduzetništvu je doći do ideje ili identifikovati problem koji je potrebno rešiti. Ono što predstavlja mnogo veći izazov je sama implementacija, odnosno način kako osvojiti klijente i kako sa što manje resursa osvojiti tržite.

Walt Desney:

…raditi i praviti stvari koje će ljudima pružiti zadovoljstvo na nove i neverovatne načine… To je magija…

Anonymus:

Preduzetništvo je kad nekoliko godina živiš onako kako najveći broj ljudi ne želi, da bi na ostatak života živeo onako kako najveći broj ljudi ne može!

Preduzetništvo je više stav nego veština ili profesija.

Ko je preduzetnik?

Preduzetništvo je ipak samo pojam i ne postoji izvan ljudi koji se njime bave – preduzetnika. Oni su glavni agenti i nosioci preduzetništva, pa se objašnjavanje fenomena preduzetništva za njih i vezuje.

Preduzetnik je neko ko ima veštinu, volju, dovoljno hrabrosti i ko je spreman da preuzme rizik da bi poslovnu ideju doveo od ideje do realizacije i od nje razvio proizvod/uslugu koji nekom zaista treba.

Preduzetnik identifikuje , analizira i iskorištava poslovne prilike i pokreće poslovne poduhvate koji se zasnivaju na tim prilikama i zadovoljavanju potreba koje je identifikovao. Karakteristika preduzetnika da vidi potrebe koje imaju drugi je njegova osnovna karakteristika, tako da preduzetnici postoje u svim oblastima modernog života i u svim prfesijama, od programera do zanatlije. Preduzetništvo nije u vezi sa konkretnom profesijom, već u ve vezi sa potrebom samog čoveka da menja svet oko sebe, da ga unapređuje, da rešava probleme i zadovoljava potrebe.

Da bi realizovao svoje ciljeve, preduzetnik mora da pokreće druge ljude, pronalazi resurse koji su mu potrebni i da poseduje određeni set veština.

Preduzetničke veštine

Da bi bio uspešan preduzetnik, moraš da poseduješ mix različitih veština. Sa jedne strane stoje tvoje profesionalne veštine, one koje se tiču tvoje struke, ali one nisu ključne veštine koje definišu uspešnog preduzetnika. Umesto toga, da bi preduzetnik ostvarivao svoje ciljeve, potrebni su mu kvaliteti koji mu omogućavaju da stvari gura napred, kreativnosti, istrajnosti u teškim trenutcima i sposobnost da izgradi dobar tim. Ukoliko želiš da pokreneš posao, potrebno je da poseduješ set veština koje će podupreti kvalitete i sposobnosti tvog karaktera. Te veštine nisu bitne samo ako hoćeš da pokreneš biznis, već i na drugim linijama posla u bilo kojoj organizaciji, a posebno ako imaš ambiciju da napreduješ i ukoliko si pokretač.

Nivo razvijenosti veština može delom da da odgvor i na ključna pitanja – kako to da neko iskoristi priliku a neko ko ima podjednako znanja to ne uradi? Odakle potiču uglovi gledanja na stvari zbog kojih se neko obogati, a neko ostane samo šraf? Nije valjda da se radi o genetici? Kako je moguće da je masa ljudi koji vrede manje od tebe postala uspešna?

Lične osobine

Preispitaj prvo svoje lične karakteristike, vrednosti i uverenja. Ako smatraš da poseduješ barem deo ovih osobina, onda imaš karakter preduzetnika.

Optimizam – da li pozitivno razmiljaš? Optimizam je prava vrednost. Pomoći će ti da preguraš teška vremena, kroz koja mora da prođe većina preduzetnika.
Vizionarstvo – da li lako vidiš i prepoznakeš kako stvari mogu biti unapređene? Da li ti je prirodno da imaš širu sliku stvari, da li to lako možeš da preneseš drugima i da li inspirišeš druge ljude da ti se pridruže?
Inicijativa – da li imaš inicijativu i da li institnktivno započinješ sa rešavanjem problema ili situacija u tvom okruženju?
Želja za kontrolom – da li uživaš da budeš glavni i da donosiš odluke? da li si motivisan da vodiš druge?
Energičnost i istrajnost – da li možeš da pokreneš i motivišeš samog sebe? Da li imaš dovoljno unutrašnje energije? Da li si spreman da dugo i naporno radiš samo da bi razumeo šta ti je cilj?
Tolerancija rizika – da li si sposoban da podneseš rizik i da praviš izbore i donosiš odluke kada stvari nisu izvesne i jasne?
Rezilijentnost – da li si otporan i sposoban da se nosiš sa sobom i izazovima kada stvari nisu baš po planu? Da li prepoznaješ da treba da učiš iz svojih grešaka?

Interpersonalne veštine

I na putu dok ne postaneš uspešan preduzetnik, posebno kad se posao razvije, neophodno je da blisko sarađuješ sa drugim ljudima. Da bi to uspešno radio, potrebno je da gradiš i razvijaš odnose sa svojim timom, klijentima, dobavljačima, investitorom, devojkom ili dečkom (za koje ima sve manje vremena).

Postoje ljudi koji u ovim oblastima deluju kao prirodni talenti, ali na sreću veštine koje su ti potrebne da bi gradio kvalitetne odnose se uče.

Evo tih veština:

Liderstvo i motivacija – možeš li da vodiš i motivišeš druge ljude? da li bi znao da delegiraš posao drugima? U preduzetništvu moraš da se oslanjaš na druge, jer već u ranim fazama razvoja biznisa, posla već ima toliko da je teško da sve postigneš sam.
Veštine komunikacije – da li poznaješ sve tipove komunikacije? Moraš da komuniciraš kvalitetno da bi svoju viziju uspeo da prodaš investitorima, potencijalnim klijentima, i naravno sopstvenom timu.
Veština slušanja – da li čuješ šta ti drugi govore? Tvoja sposobnost da čuješ šta ti govore drugi ljudi može da prelomi celu stvar. I dalje su ljudi spremni da daju dobronamerne savete i da dele svoja iskustva, pa je potrebno da razviješ veštinu aktivnog slušanja.
Lični odnosi – postoji više tipova inteligencije, jedna od njih je i emocionalna. Što ti je emocionalna inteligencija veća, biće ti lakše da radiš sa drugima. Dobra vest je da se ona razvija, vežba i uči.
Pregovaranje – da li si dobar pregovarač? Nećeš biti u prilici da pregovaraš samo o cenama i investicijama, već ćeš morati da razrešavaš situacije između ljudi na pozitivan i obostrano koristan način.
Etičnost – da li su tvoji odnosi sa ljudima zasnovani na poštenju, poštovanju integriteta, fer pleju, pravičnosti i istinoljublju? Teško je izgraditi zadovoljan i posvećen tim i dobre odnose sa klijentima i dobavljačima, ukoliko ne poštuješ ova pravila.

Kritično i kreativno mišljenje

Kao preduzetnik, često je potrebno da imap sveže nove ideje o načinima kako da prevazilaziš izazove, i da donosiš dobre odluke o potencijalnim prilikama i akcijama koje treba da preduzmeš. Ukoliko razviješ sposobnost da preispituješ informacije, svoje i tuđe odluke, zagarantovano ćeš donositi više pravih izbora u poslovnom i privatnom životu.

Što se tiče kreativnosti, u društvu je ustaljeno mišljenje da se ljudi rađaju kreativni ili ne. Međutim, kreativnost je veština koja se razvija, posebno kad se u to ulažu vreme i napor.

Kreativno mišljenje – da li si sposoban da sagledaš situaciju iz različitih uglova i da dolaziš do originalnih ideja?
Rešavanje problema – koliko uspešno uspevaš da pronalaziš dobra rešenja za probleme sa kojima si suočen?
Prepoznavanje prilika – da li uspevaš da prepoznaš prilike kada se ukažu? Da li uočavaš trendove? I da li znaš da napraviš plan kako da iskoristiš priliku koja ti se ukazala?

Praktične veštine

Moraš da poseduješ i praktične veštine i znanja, koja su potrebna da bi na efektan način upravljao poslovanjem ili da bi proizvodio robe i usluge.

Postavljanje ciljeva – da li imaš naviku da postavljaš ciljeve, praviš planove kako da ih ostvaruješ i da onda te planove implementiraš?
Planiranje i organizovanje – da li si sposoban da razvijaš i dokumetuješ biznis planove i drugu dokumentaciju, kako bi postizao ciljeve u raznim oblastima poslovanja? Da li si sposoban da koordiniraš rad drugih ljudi?
Donošenje odluka – koliko si dobar u donošenju odluka? Da li donosiš odluke na osnovu relevantnih informacija i procenjujući sve potencijalne posledice? Da li si uveren u odluke koje donosiš?

Osnovna znanja

Bez obzira na tvoju struku, ukoliko te interesuje preduzetništvo, potrebno je da poseduješ elementarna znanja:

– Osnovna poslovna znanja o pojedinim funcionalnim oblastima posla (marketing, prodaja, finansije)
– Preduzetnička znanja o tome kako se prikuplja kapital, kako se razvija i prilagođava biznis model
– Znanja u vezi sa samim poslovnim prilikama, poput informacije o tržištu na kome nastupaš i slično.