Ovaj segment je kreiran sa namerom da pokrene donosioce odluka i predloži im okvire unutar kojih mogu da razvijaju efikasne politike podrške razvoju preduzetnišrva

Politke koje bi:

 • podstakle i razvile mehanizame finansiranja za preduzetnike
 • motivisale mlade da se bave preduzetništvom i koje bi unapredile njihova znanja o preduzetništvu i pokretanju sopstvenog biznisa
 • podstakle razvoj preduzetničke kulture i ekosistema u Srbiji
  proizvele bi ekonomski razvoj, kreirale bi nova radna mesta, podstakle bi inovacije i kreiranje ekonomije zasnovane na znanju.

Postojeće politike prosto ne uspevaju da odgovore na izazove, i ne uspevaju da unaprede društveni i ekonomski status građana, a posebno mladih. Postojeće politike ne ispunjavaju potrebe društva.

Politike koje se odnose na razvoj preduzetništva, preduzetničko obrazovanje i razvoj preduzetničke kulture su nefunkcionalne ili ih nema, pa ih zato treba menjati, unapređivati ili kreirati nove.

Potrebno je zauzeti novi pristup u razvoju politika i mehanizama podrške, koji će mladima kroz pokretanje sopstvenog biznisa, omogućiti da ostvare ekonomsku sigurnost i sami kreiraju svoja radna mesta.

 • Dostupnost finansija i pristup kapitalu – razvoj alternativnih modela finansiranja preduzetništva

  Unapređenje pristupa finansiranju i razvoj alternativnih modela finanisranja može da dovede do kreiranja cele nove generacije preduzetnika i privednih subjekata, koji bi kreirali veliki broj novih radnih mesta u većem broju ekonomskih sektora.

 • Odnos obrazovnog sistema i preduzetništva

  Osposobljavanje mladih generacija da kritički razmišljaju, prepoznaju i kreiraju prilike i da se nose sa izazovima, znači kreiranje sistema gde mnogo veći broj pojedinaca kreira novu ekonomsku vrednost i pokreće mnogo veći broj preduzetničkih pojava

 • Razvoj preduzetničke kulture i sistema za podršku preduzetničkom ekosistemu

  Podrška i partnerstvo države, donosioca odluka i drugih aktera u razvoju preduzetničkog ekosistema, promovisanje i stimulisanje preduzetničke kulture vodi ka uključivanju velikog broja mladih u ekonomske i preduzetničke procese.

Kako unaprediti pristup finansijama i kako razviti alternativne modele finansiranja?

Zakonsko regulisanje Venture Capital fondova.

Potrebno je postaviti jasna pravila i kreirati zakonske osnove za poreske podsticaje za VC investicije, doneti regulative o VC fondovima i Venture Capitalu uopšte. Zakonski okviri mogu se definisati ili izmenama Zakona o investicionim fondovima ili uvođenjem posebnog, novog zakona.
Regulativa treba da definiše: forme organizovanja i uspostavljanja, opseg poslovnih aktivnosti, pravni status i finansijska pitanja VC fondova, usaglašenost sa drugim zakonima; kao i pitanja osnivanja fonda fondova.

Uvesti i urediti pitanja Venture Capital-a u Zakon o inovativnoj delatnosti.

Ovo je jedna od mera povezivanja politika koje se odnose na inovacije i onih koje se odnose na finansiranje i mere podrške. Zakon o inovativnoj delatnosti treba da prepozna VC fondove kao entitete koji kroz svoju poslovnu aktivnost stimulišu razvoj inovacija i inovativnih kompanija.

Uvođenje savremene prakse u vezi sa investicijama zasnovanim na vlasništvu nad kapitalom (equity-based investicijama) i Venture Capital-om u Zakon o privrednim društvima.

Mere politika treba da omoguće da ovaj Zakon bude okvir za regulisanje odnosa u vezi sa tzv. kvazi-equty investicijama. Ove investicije zasnivaju se na odnosima gde investitor nema učešće u udelima ili vlasništvo nad hartijama od vrednosti, već pravo na dogovoreni deo prihoda kompanije, nekog proizvoda/usluge ili na prihode od intelektualne svojine. Regulisanje ovih pitanja je od posebnog značaja, jer savremena praksa u VC industriji pokazuje da je veliki broj prava investitora regulisan putem kvazi-equity instrumenata, pa to predstavlja osnovni mehanizam za stimulisanje rasta ove industrije. Ovaj Zakon je adekvatan i za primenu politika koje regulišu upravljačka prava i upravljačku kontrolu, te regulisanje savremenih modela korporativnog upravljanja.

Politike uvođenja VC investicija u Zakon o bankama.

Politike bi trebalo da obezbede da banke mogu da obavljaju finansiranje zasnovano na vlasništvu nad kapitalom, čime bi se otvorile mogućnosti uvođenja tzv. venture i equity bankarstva. Ove bi politike unapredile finansiranje MSP sektora, jer bi omogućile bankarsko investiranje kroz vremenski ograničeno ulaženje u vlasničku strukturu firme.

Zakonski omogućiti da se sredstva i kapital osiguravajućih društava i dobrovoljnih penzionih fondova mogu koristiti za investiranje u vlasničke akcije i udele.

Politike koje ovo regulišu odnose se na Zakon o osiguranju i Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima. Ove vrste organizacija raspolažu tekućim i kapitalnim rezervama, čije bi plasiranje na navedeni način dovelo do procvata raspoloživosti sredstava za investiranje u MSP.

Zakonski urediti i podstaći kreiranje lokalnih inovacionih fondova.

Ove fondove treba kreirati na nivou regiona i grupa lokalnih samouprava, a poslovali bi po principima Venture Capital fondova.

Uvesti poreske podsticaje ili politike neoporezivanja profita (capital gains) za VC investicije.

Ovi podsticaji trebalo bi da se odnose na same VC fondove, ali i na investitore koji ulažu u VC fondove, posebno u slučaju institucionalnih ulagača, poput dobrovoljnih penzionih fondova, osiguravajućih društava.

Definisati stope poreskog izuzimanja od poreza na dobit za razne kategorije subjekata koji investiraju u tehnološke startup-e i inovativne firme.

Ova mera ne bi trebalo da se ograniči samo na VC fondove ili investitore u VC fondove već da se uspostavi njeno važenje za privredna društva i njihove direktne investicije u određene kategorije novoosnovanih firmi. Ovim bi se podstakao tzv. corporate venturing, odnosno trend da velike kompanije investiraju u male, bilo zbog direktnih koristi od uvezivanja inovativnih i tehnoloških proizvoda u svoje lance vrednosti, bilo zbog proste mogućnosti da investicije budu oportuni trošak plaćanju poreza na dobit. Benefit ovakve politike jeste i to što bi država dobila jedan od najpametnijih mehanizama za podsticanje rasta željenih oblasti industrije (npr. informacione tehnologije i industrije zasnovane na znanju i inovacijama).

Stimulisanje Venture Capital fondova i institucionalnih investitora da reinvestiraju dobit.

Ova stimulacija može se ostvariti prvenstveno direktnim poreskim izuzećem dobiti, pod uslovom reinvestiranja. Ove mere unapredile bi likvidnost kompanija i redukovale prezaduženost.

Primeniti politike koje omogućavaju da se zakonski isključe mogućnosti dvostrukog oporezivanja.

Dvostruko oporezivanje postoji u slučaju distribuiranja dobiti. Prvo se to oporezivanje odnosi na samo privredno društvo, koje plaća porez na dobit, a drugi put se oporezivanje po istom osnovu (poreza na dobit) dešava kada pojedinačni sherholderi fonda žele da podignu dividende na svoje hartije od vrednosti ili da trguju udelima. Preporučuje se da se zakonski definiše da modeli investiranja zasnovani na vlasništvu nad kapitalom (seed, startup i Venture Capital investicije) budu izuzete od ovakvog oporezivanja.

Zakonski omogućiti standardizovanu strukturu Venture Capital fondova zasnovanu na ograničenom partnerstvu (Limited partnership).

Ovakva struktura je opšteprihvaćena u razvijenim sistemima, poznata je investitorima i za njih povoljna, usled čega bi oni bili podstaknuti da osnivaju fondove.

Uvođenje tzv. innovation box režima koji podrazumeva smanjene nivoe poreza na dobit, i drugih nameta, koji se odnose na poreski tretman prava intelektualne svojine.

U praksi bi to moglo da znači znatno umanjeni nivo poreza na dobit, kada je reč o kvalifikovanom profitu. Vrsta profita koji se može kvalifikovati za ovakve podsticaje može da se odnosi na profite koji su nastali kroz investiranje u razvoj proizvoda zasnovanih na patentima ili kroz komercijalnu eksploataciju tehnoloških znanja i know-how. Ovakve mere mogu zaista dosta da doprinesu razvoju investicija u nove tehnologije i razvoju visokotehnološke industrije uopšte.

Uvesti politike koje podržavaju tzv. izlaze iz Venture Capital investicija.

Mere politika treba da favorizuju kreiranje likvidnog tržišta za izlazak iz VC investicija. Primarni cilj VC fonda je da maksimizuju profit kroz unapređenje poslovanja firmi u koje su investirali, gde se prirodno očekuje da se na kraju (izlazu) kompanija proda kako bi VC fondovi vratili novac investitorima. Dva osnovna načina izlaza su obična prodaja, tj. trgovanje akcijama ili udelima (npr. prodaja većoj kompaniji) i tzv. IPO – inicijalna javna ponuda (prodaja kompanije na berzi).
Potrebno je postaviti politike koje omogućavaju IPO i kreirati set mera i atmosferu u kojoj bi kompanije srednje veličine bile podstaknute na IPO.

Pružiti podršku inicijativama usmerenim na osnivanje lokalnih investicionih klubova/mreža.

Uobičajen trend u državama gde su alternativni modeli finansiranja razvijeni jeste da se lokalni investitori udružuju u klubove, te preko njih prikupljaju informacije o potencijalnim investicionim projektima i u njihovim okvirima donose investicione odluke. Sam investicioni klub/mreža može, a ne mora da bude uključen i u realizaciju investicije, i postoji nekoliko modela na osnovu kojih ovakvi klubovi mogu funkcionisati.
S obzirom da je osnivanje ovakvih klubova/mreža, kao i udruživanje pojedinaca u ovakve okvire zagarantovana sloboda, jasno je da njihovo pokretanje i vođenje mogu biti realizovani u okviru postojeće regulative u Srbiji, ali je potrebno kreirati atmosferu gde bi država, lokalna samouprava ili pojedine institucije bile motivisane da rade na promovisanju ovakvih modela udruživanja, čime bi se kreirali novi akteri/organizacije koje bi doprinele bržem razvoju industrije alternativnog finansiranja.

Razviti institucionalni okvir za Venture Capital investicije.

Uvesti šeme podrške koje potiču od države i koje unapređuju kvalitet i kvantitet VC aktivnosti. Preporučuje se da država kreira zvanične inicijative, poput direktnog podsticanja, VC fondova koji su spremni da pokrenu poslovanje u Srbiji, u formi manjinskog koinvestiranja u novoformirane VC fondove. Država bi relativno lako osigurala svoje investicije u ove fondove uz podršku međunarodnih finansijskih institucija, čime bi rizici bili dodatno smanjeni.

Brojke govore

Venture capital (VC) i investiranje poslovnih anđela zaista su velika industrija. U iznosima prednjače SAD, EU, Kina i Izrael.

U 2013. godini venture capital investicije u SAD su iznosile 33,1 milijardu $, a investirano je u 3480 poduhvata. U istom periodu u Evropi je plasirano 7,4 milijarde $ u 1395 poduhvata. Iste godine ukupna vrednost venture capital investicija na globalnom nivou iznosila je 48,5 milijardi $. Naravno, u SAD je ovo ubedljivo veće, ali ne beleži rast, za razliku od Evrope, gde je godišnji porast VC investiranja oko 20%.

Sa druge strane, investiranje poslovnih anđela je industrija koja u obimu tek nešto malo zaostaje za VC. U 2013. godini poslovni anđeli su u SAD investirali 23,2 milijarde $. Posebno interesantan podatak jeste da se ove investicije distribuiraju na čak 50 puta više kompanija nego što je to slučaj sa venture capital-om, što znači da je preko 70.000 kompanija primilo investiciju od poslovnog anđela. O trendu da bogati sve više i više odlučuju da deo svog bogatstva investiraju na ovaj način, govori podatak da je po jednom istraživanju u SAD trenutno aktivno oko 756.000 poslovnih anđela, te da se taj broj utrostručio u odnosu na početak milenijuma.

Kako povezati preduzetništvo i obrazovni sistem?

Donošenje novog Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Važeći dokument je iz sedamdesetih godina 20. veka i ne prepoznaje ogroman broj profila/poslova nastalih u savremenom dobu.

Dalje i bolje organizovano uvođenje predmeta Preduzetništvo u srednje i više škole i na fakultete.

Ovo se posebno odnosi na obrazovne programe koji se tiču savremenih tehnologija, poput elektrotehnike, mašinstva, računarskih nauka i sl. Preduzetništvo treba uvoditi i kao opcioni predmet u što veći broj obrazovnih institucija.

Uspostavljanje mreže ambasadora preduzetništva u obrazovnim institucijama i njihov trening.

Ambasadori preduzetništva su obučeni nastavnici i profesori, čija je funkcija da procenjuju afinitete studenata, usmeravaju ih, snabdevaju ih osnovnim resursima za unapređivanje znanja, upoznaju ih sa programima za razvoj omladinskog preduzetništva i sl. Ove prakse pokazale su se kao vrlo delotvorne u sistemima gde je teško uvesti preduzetništvo direktno u obrazovni sistem.

U srednjim školama razviti načine i metodologije evaluacije, praćenja i razvoja preduzetničkih kompetencija učenika.

Ovo treba da dovede do profilisanja i grupisanja više zainteresovanih učenika i studenata, sa kojima bi moglo da se radi u posebnim procesima.

Kreirati programe i okvire u kojima će posebno nadarenim učenicima i studentima biti omogućen dalji razvoj, učenje i mogućnost osnivanja firmi.

Moguće je osnivati poslovno-savetodavne centre pri obrazovnim institucijama, uspostavljati „koučing“ programe u saradnji sa privatnim sektorom, programe takmičenja, stručno-poslovnih praksi, inkubacije, finansijske i nefinansijske podrške za pokretanje biznisa.

Uvesti obavezne predmete na višim i visokim učiteljskim školama.

Cilj je da budući nastavnici i profesori budu snabdeveni veštinama koje bi im omogućile da predaju na inovativan način kako bi kod učenika efektivno mogli da razvijaju kritičko mišljenje ili preduzetničko razmišljanje.

Uspostaviti preduzetništvo kao ključnu kompetenciju nastavnog kadra.

Ovo je ključno pitanje, jer nastavni kadar snabdeven pravim veštinama i znanjima može da olakša i unapredi primenu nastavnih metoda i realizaciju programa i nastave preduzetništva. Obučen i posvećen kadar uticao bi na to da preduzetništvo postane kompetencija koja treba da se prožima kroz sve obrazovne predmete.

Dalje razvijati okvire u kojima obrazovne institucije (srednje stručne škole, više škole i fakulteti) mogu da osnaže i razviju saradnju sa drugim obrazovnim institucijama, privatnim sektorom.

Ova mera ima za cilj kreiranje poslovnih prilika za studente i učenike, procenjivanje pravih potreba tržišta radne snage. Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju u članu 30 daje elementarni osnov unutar koga je moguće graditi odnose privatnog i civilnog sektora u Srbiji, ali je odnose i inicijative potrebno razvijati i podržavati one koji se njime bave.

Uspostaviti mreže i programe saradnje učenika i studenata komplementarnih profila.

Ovo se može postići kreiranjem pilot interdisciplinarnih programa preduzetničkog učenja u kojima bi učešće uzeli studenti i učenici različitih fakulteta/obrazovnih profila.

Uspostaviti nacionalnu instituciju, čija bi misija bila kreiranje i jačanje posvećenosti ciljevima preduzetničkog učenja.

Institucija bi postala nacionalni resurs i centar kompetencija za razvoj programa preduzetničkog učenja. Jedna od uloga ove institucije bila bi i razvoj programa, kurseva i metodologijâ predavanja preduzetništva. Ova institucija trebalo bi da ima karakter privatno-javnog partnerstva, što znači da bi privatni sektor trebalo da uzme značajnu funkciju i u finansiranju i u programiranju ciljeva.

Razvijati kulturu preduzetništva na univerzitetima, kao i mehanizme za prevođenje naučnoistraživačkih projekata u komercijalne proizvode, uspostavljanje centara za transfer tehnologija i inkubatora.

Podsticati razvoj međusobne saradnje takvih centara, kao i saradnje sa industrijskim klasterima. Podsticati transfer znanja između univerzitetâ u zemlji i regionu.

Stimulisati profesorski kadar i studente da pokreću preduzetničke poduhvate i pružati povoljne uslove za razvoj tzv. spin-off kompanija.

Kreiranje veza između investicione zajednice i inovativnih projekata čije je poreklo sa univerziteta.

Pokretanje efikasnog Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje.

Kako razviti preduzetnički ekosistem?

Kreiranje nacionalnog programa za razvoj startup preduzetništva i ubrzanje razvoja poslovanja.

Ovakav nacionalni program trebalo bi da uključi sve aktere – državu, postojeće preduzetnike, mlade, postojeće startup-e, korporativni sektor i poslovne asocijacije. Država bi trebalo da finansira ovaj program u pretežnom delu, kreirajući fond koji bi koinvestirao u startup poslovne poduhvate, podstičući na taj način kvalifikovane investitore da intenzivnije finansiraju domaće startup-e. Komponenta ovog programa trebalo bi da bude usmerena na finansijsku podršku učesnicima procesa koji organizuju događaje i inicijative čiji je cilj umrežavanje, unapređenje pristupa finansijama, „mečmejking“ i uspostavljanje poslovnih partnerstava.

Proširivanje obuhvata postojećih programa podrške na oblast preduzetništva, razvoja startup-a, podršku razvoju preduzetničkog učenja i podsticanje zapošljavanja mladih.
Formiranje alijanse (privatno-javnog partnerstva), tj. platforme za razvoj dijaloga i planiranje aktivnosti,

koja bi obuhvatila startup-e, članove zajednice, privatni sektor, medije i kreatore politika, kako bi se transparentno projektovale aktivnosti i kreirale progresivne politike.

Preduzetništvo u srpskim školama

Preduzetništvo kao poseban predmet je u obrazovni sistem Srbije prvi put uvedeno u osam oglednih programa u raznim oblastima (poljoprivreda, proizvodnja, prerada hrane, elektrotehnika i dr.) 2003 godine. Već se nalazi na listi obaveznih predmeta sa 62-64 časa godišnje u završnim godinama školovanja. Podrazumeva razne nastavne metode (podele odeljenja u grupe, teorijska i praktična predavanja, praktične vežbe, simulacije učeničkih preduzeća). Trenutno se predmet realizuje u 119 stručnih škola od ukupno 166, i obuhvata 14.000 učenika od ukupno 64.000 učenika upisanih u srednje škole u prvom upisnom krugu 2013. godine. Problemi u razvoju preduzetništva kao predmeta u školama ipak postoje, o čemu svedoči činjenica da se, iako je predmet uveden još 2003, zvanični udžbenik pojavio tek 2011. godine, a uočljivi su i velike teškoće sa nastavnim kadrom koji podučava preduzetništvo.

Danska fondacija za preduzetništvo

Uvidevši potrebu za efikasnijim organizovanjem i koordinacijom u cilju razvoja preduzetničkog obrazovanja, četiri danska ministarstva, koja su nadležna za obrazovni sistem, udružila su snage i razvila zajedničku strategiju, koja je imala tri cilja: a. preduzetničko obrazovanje treba da se ugradi u obrazovni sistem od predškolskog do doktorkog nivoa;b. ministarstva će sakupiti svoje finansijske resurse u kod operatora strategije – Danske fondacije za preduzetništvo;c. struktura partnerstva će uključiti sva četiri ministarstva.Strategija je dovela do značajnog porasta broja učenika i studenata koji su uključeni u programe preduzetničkog obrazovanja, a značajno je uticala i na ciljeve obrazovnog sistema. Ključna vizija vlade bila je da se na svim nivoima obrazovanja razvijaju preduzetničke kompetencije učenika i studenata. Ove ideje zasnivaju se na veoma dobro dokumentovanim pokazateljima da studenti koji imaju preduzetničke kompetencije mnogo više doprinose razvoju ekonomije i da imaju pozitivniji pristup i stavove u vezi sa sopstvenim životom i izborima.Danas Fondacija predstavlja resursni centar, finansira razvoj novih kurseva i obrazovnih praksi, bavi se izgradnjom kompetencija nastavnog kadra, kreira i distribuira nastavne materijale i sredstva, nudi umrežavanje nastavnika na svim nivoima, podržava razvoj preduzetničke kulture, bavi se merenjem i evaluacijom politika.

Policy brief

Politike i mere podrške razvoju preduzetništva u Srbiji možete preuzeti ovde

Policy-brief-1
pokrenise
crl_logo

Projekat izrade ovog dokumenta i kampanje javnog Program „Pokreni se za budućnost“, koji realizuje „Centar za razvoj liderstva“ uz finansijsku podršku kompanije Philip Morris i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

US-Embassy-Serbia