Serbian Venture Network je u okviru realizacije projekta  “Fostering positive socio-economic change and developing entrepreneurship through creation of new generation social/impact entrepreneurs in Serbia“ uz podršku Američke ambasade u Beogradu izradio dokument koji se bavi analizom socijalnog preduzetništva u Srbiji koji sadrži i predloge mera za unapređenje ove oblasti.

Ovaj dokument predstavlja snažnu osnovu za razvijanje predloga javnih politika, strategija i mera koje mogu uticati na razvoj socijalnog preduzetništva na osnovu kojeg se mogu kreirati nove generacije mladih ljudi zainteresovanih za socijalno preduzetništvo koji mogu da budu pokretači društveno-ekonomskih promena i doprineti ekonomskom razvoju.

 • Socijalno preduzetništvo

  Pojam „socijalno preduzetništvo“ prvi put se pojavljuje 80-ih godina 20. veka u Italiji. Bilo je potrebno uvesti novi pojam kako bi se definisao trend osnivanja novih oblika poslovnih poduhvata, čiji primarni cilj nije bio sticanje profita, već su bili zasnovani na socijalnoj motivaciji i stvaranju tkzv. socijalne ekonomije.

 • Definicija socijalnog preduzetništva

  “A social enterprise is an operator in the social economy whose main objective is to have a social impact rather than make a profit for their owners or shareholders. It operates by providing goods and services for the market in an entrepreneurial and innovative fashion and uses its profits primarily to achieve social objectives. It is managed in an open and responsible manner and, in particular, involves employees, consumers and stakeholders affected by its commercial activities.“ Definicija socijalnog preduzetništva Evropske komisije u dokumentu Social Business Initiative.

 • Šta je potrebno uraditi?

  Promena stavova i svesti o oblasti socijalnog preduzetništva treba da se kreće u pravcu sagledavanja socijalnog preduzetništva u javnosti kao koncept koji nudi savremene preduzetničke trendove u cilju stvaranja pozitivnih društveno - ekonomskih promena, reinvestiranje profita u lokalnu zajednicu i postizanje drušvenog blagostanja, osnaživanje ljudi i unapređenje ekonomskog rasta kroz poslovne poduhvate koje mogu da utiču na društvene promene.

Preporuke za unapređenje socijalnog preduzetništva u Srbiji

PROMOCIJA I UMREŽAVANJE
 • Uvođenje potpuno novog termina, koji bi bio prihvatljiv široj javnosti i kako sam termin ne bi vezivao ovaj sektor za samo marginalizovane grupe.
 • Sistemski i strateški promovisati razvoj socijalnih preduzeća koji se iz udruženja građana osposobljavaju da se uključe u privatni sektor i da postanu finansijski i poslovno održivi
 • Umrežavanje, podsticanje i osnaživanje partnerskih odnosa sa regionalnim i međunarodnim sektorom socijalnog preduzetništva.
 • Promocija dobre prakse kao vid podrške razvoju socijalnog preduzetništva
  Podsticanje regionalnog dijaloga i razmene dobre prakse.
 • Unapređivanje procesa međunarodnih razmene, poseta i događaja sa svim relevantnim stejkolderima iz sektora socijalnog preduzetništva.
 • Usvojiti instrumente politike koji će se baviti promocijom socijalnog preduzetništva, kao i edukacijom u ovoj oblasti.
OBRAZOVANJE
 • Povećanje informisanosti javnosti o sektoru socijalnog preduzetništva i mogućnostima kreiranja održivih poslovnih modela uz ostvarenje društvenih ciljeva.
 • Kreirati i implementirati politike koje će uspostaviti efikasan i efektivan sistem preduzetničkog učenja i treninga, uvesti preduzetništvo i socijalno preduzetništvo u obrazovni sistem i osposobiti nastavni kadar da uspešno prenosi veštine i znanja i da razvija potencijale učenika.
 • Ulagati u kvalitetne projekte i neformalne edukacije, koje imaju za cilj unapređenje znanja i veština potrebnih za pokretanje socijalnih preduzeća.
STRATEŠKI PRISTUP
 • Izraditi dugoročni strateški okvir na period od 10 godina koji se bavi razvojem socijalnog preduzetništva uz međusektorsku saradnju.
 • Sistemsko podržavanje kreiranja zadruga i van sektora poljoprivrede.
 • Strateški pristupiti politikama podsticanja donatorskih modela i podržavanje socijalnih preduzeća u ranim fazama razvoja.
ZAKONODAVNA PROMENA
 • Donošenje Zakona o socijalnom preduzetništvu koji će sadržati definiciju socijalnog preduzetništva, shvaćenog najšire kao oblik preduzetničkog poduhvata čiji je cilj ostvarenje društvene misije.
 • Doneti zakonske regulative koje će definisati podsticajne mere, koje se oslanjaju kako na državne institucije, tako i na okruženje, za promociju i unapređenje socijalnog preduzetništva u Srbiji.
MEĐUSEKTORSKA SARADNJA
 • Podsticati povezivanje aktera socijalne ekonomije, institucija izvršne vlasti, lokalnih vlasti, privatnog i nevladinog sektora, i njihovog zajedničkog delovanja.
 • Izgradnja mehanizama za uspostavljanje saradnje lokalnih vlasti i socijalnih
  preduzeća i lokalnih inicijativa, kako bi se unapredio nivo njihovog zajedničkog delovanja.
 • Izgradnja mehanizama komunikacije i saradnje za razvoj sektora socijalnog preduzetništva između: Ministarstva državne uprave i lokalne smouprave, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva privrede i Ministarstva finansija.
FINANSIJSKI MEHANIZMI
 • Kreirati poresko okruženje koje podstiče poslovni razvoj socijalnih preduzeća, naročito početnika u poslovanju.
 • Obezbediti povoljan pravni okvir i kroz strateška dokumenta i akcione planove, usvojiti mere koje će socijalnim preduzećima olakašati pristup finansijama.
 • Prilagoditi poreske politike u pravcu koji pogoduje razvoju koncepta socijalnog preduzetništva.
 • Uvesti poreske olakšice i subvencije za razvoj socijalnih preduzeća.
 • Uvesti poreske podsticaje ili politike neoporezivanja profita investicije, kao i mere smanjenja ili ukidanja poreza za novoosnovana socijalna preduzeća u ograničenom periodu, umanjenje poreza na dohodak i socijalnih doprinosa za nova radna mesta kreirana u novoosnovanim firmama u ograničenom periodu, uvođenje poreskog kredita za poreze i doprinose na plate za prve dve godine rada novoosnovanog socijalnog preduzeća.
 • Omogućiti pristupe povoljnim kreditnim linijama, kreditiranje kroz javne zajmove i grant programe, javnim refinansiranjem i garancijama, mejnstrim bankama, specijalizovanim posrednicima (uključujući mikrokredite i investicije akcijskog tipa), mikrofinansiranje i razvijanje alternativnih izvora finansiranja.
 • Pružiti podršku inicijativama usmerenim na osnivanje lokalnih investicionih klubova/mreža.
 • Kreirati model finansijskog podsticaja razvoja socijalnih preduzeća u ranim fazama usmeren na održive i konkurentne biznis modele.
 • Kružni ciklus rasta sektora socijalnog preuzetništva kroz podsticanje socijalnih preduzeća da budu profitabilna i tržišno održiva i da kroz svoje delovanje imaju široki uticaj na društveno ekonomski razvoj zajednice.
Potencijal socijalnog preduzetništva
 • Učešće socijalne ekonomije u ukupnom BGP-u EU je oko 11 %
 • Socijalna ekonomija u Evropi zapošljava 14.5 miliona plaćenih radnika.
Ekonomska i socijalna komponenta

Kao što sam naziv kaže socijalno preduzeće trebalo bi da poseduje dve glavne karakteristike: ekonomsku i socijalnu. Pod ekonomskom podrazumevamo preduzetničku usmerenost u tržišnoj utakmici, a pod socijalnom brigu za opšte interese. Mora se imati u vidu da je socijalno preduzeće i dalje preduzeće, što znaći da treba da bude finansijski i poslovno održivo. Kroz izgradnju održivih poslovnih modela socijalna preduzeća mogu da budu samostalna, inovativna i konkurentna na tržištu, a da ne izgube svoju socijalnu komponentu odnosno društvenu misiju.

POSITION PAPER

Podsticanje pozitivnih društveno – ekonomskih promena i razvoj preduzetništva kroz stvaranje nove generacije socijalnih preduzetnika u Srbiji

position-paper-usa-small
seven-logo-white

Izrada ovog dokumenta je podržana od strane Američke ambasade u Beogradu u okviru realizacije projekta “Fostering positive socio-economic change and developing entrepreneurship through creation of new generation social/impact entrepreneurs in Serbia“ koji sprovodi Serbian Venture Network.

US-Embassy-Serbia